Vedtægter for Foreningen Lokesdag klokken atten

 

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Foreningen Lokesdag klokken atten. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål

§ 2

Foreningens formål er at skabe rammer og netværk for erhvervsaktiviteter for freelancere og iværksættere indenfor et bredt område med fokus på kreativitet og social og miljømæssig bæredygtighed.

Foreningens kapital

§ 3

Foreningen har ved sin stiftelse ingen egenkapital. Et eventuelt overskud fra foreningens virksomhed henlægges som egenkapital. Egenkapitalen kan kun anvendes til formål, som er beskrevet i § 2. For foreningen hæfter alene dens formue.

Medlemmer

§ 4

Alle, der støtter foreningens formål, kan blive medlem. Alle medlemmer betaler det af foreningen fastsatte kontingent.

Der findes to kategorier af medlemmer: aktive medlemmer og netværksmedlemmer med samme medlemsrettigheder med undtagelse af aktivt deltagelse i foreningens erhvervsmæssige aktiviteter, som kræver aktivt medlemskab.

Optagelse af nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan fastsætte særlige kontingentsatser for grupper og virksomheder, samt for medlemmer, der i særlig grad benytter foreningens faciliteter.

Medlemmerne er forpligtede til at respektere de øvrige medlemmers erhvervsmæssige interesser.

Bestyrelsen er forpligtet til at løse konflikter medlemmerne imellem, eventuelt ved eksklusion.

Et medlem, der modarbejder foreningens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusionen træder i kraft øjeblikkeligt, men kan på begæring af den ekskluderede prøves på den førstkommende generalforsamling, hvor den skal godkendes med almindeligt flertal. Det ekskluderede medlem har ret til at være til stede på generalforsamlingen.

Generalforsamling og bestyrelse

§ 5

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i perioden marts-maj.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i foreningens nyhedsbrev eller anden skriftlig meddelelse til alle aktive medlemmer.

Bestyrelsen kan med 2 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent, og skal indkalde til en sådan når mindst 10 procent af foreningens aktive medlemmer skriftligt anmoder herom.

§ 6

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  • Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen, herunder bestemmelser for taleret
  • Godkendelse af bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Godkendelse af foreningens årsregnskab
  • Valg af bestyrelse, jfr. § 7
  • Valg af revisor, jfr. § 11
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
  • Behandling af indkomne forslag

§ 7

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af mindst 3 personer og mindst 1 suppleant. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer.

Bestyrelsen vælger i sin midte en formand og fordeler i fornødent omfang de til bestyrelsen hørende ansvarsområder indbyrdes.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at to af disse vælges i lige år og de resterende vælges i ulige år.

Suppleanterne vælges for 1 år.

Suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøderne som observatører med taleret men ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Er der opstillet flere kandidater end der skal vælges, foretages afstemning. Et hvert medlem samt dirigenten kan begære skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal udtrykke mistillid til bestyrelsen, hvorefter denne skal træde tilbage, uanset de enkelte medlemmers valgperioder.

§ 8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer er til stede. Er et bestyrelsesmedlem fraværende, kan en tilstedeværende suppleant træde i stedet. Er der flere suppleanter tilstede, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal erstatte det pågældende medlem.

Hvor intet andet er fastsat i vedtægterne træffes afgørelser i bestyrelsen med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan udpege en direktør eller forretningsfører til at forestå foreningens ledelse.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året. Et af møderne skal afholdes i februar-april. På dette møde skal regnskabet for det forløbne år behandles med henblik på forelæggelse for generalforsamlingen.

§ 9

Foreningen tegnes af formanden og direktøren/forretningsføreren i fællesskab. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10

Er der udpeget en direktør/forretningsfører, ansætter denne foreningens øvrige personale i samråd med bestyrelsen.

Revision og regnskabsår

§ 11

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne en kritisk revisor overfor hvilken bestyrelsen til enhver tid skal afgive oplysninger om de af bestyrelsen for foreningen foretagne økonomiske dispositioner.

Hvis foreningens økonomi tilsiger dette eller eksterne myndigheder stiller berettigede krav herom, skal førstkommende generalforsamling bekræfte bestyrelsens valg af en ekstern revisor, som skal være registreret eller autoriseret revisor.

§ 12

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet for aktive medlemmer opkræves 2 gange årligt. Kontingentet for netværksmedlemmer opkræves 1 gang årligt.

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

§ 13

Ændring af foreningens vedtægter, herunder omdannelse af foreningen til almennyttig eller erhvervsdrivende fond, kan kun ske på en generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Ændringer skal godkendes med mindst 2/3 af samtlige medlemmer.

§ 14

Foreningen kan opløses på en generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, hvis mere end 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Stemmer er flertal af de tilstedeværende for en opløsning af foreningen uden at dette flertal udgør 2/3 af samtlige medlemmer, indkaldes til et nyt møde indenfor 2 måneder, der udelukkende har forslaget om opløsning af foreningen på dagsordenen. På dette møde kan forslaget godkendes med simpelt flertal.

Ved opløsning overdrages formuen til en anden fond/forening med et formål svarende til foreningens.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. maj 2000

  • 7, § 8, § 9 og § 11 ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 31. maj 2001
  • 4, § 7 og § 14 ændret på den ordinære generalforsamling den 18. april 2002
  • 2 ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 14. juni 2018